KP-1882 คำอธิบายประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1

320฿

คำอธิบาย

KP-1882  คำอธิบายประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1

คำอธิบายประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1

 

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557

 

ราคา 320 บาท
จัดทำโดย เนติบัณทิตยสภา