KP-1879 พร้อมสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา แก้ไขเพิ่มเติม 2557

100฿

คำอธิบาย

KP-1879  พร้อมสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา แก้ไขเพิ่มเติม 2557

 

พร้อมสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา แก้ไขเพิ่มเติม 2557

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557

ราคา 100 บาท
จัดทำโดย ก้องวิทย์ วัชราภรณ์