KP-1874 พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม จับ ค้น ขัง ปล่อยชั่วคราว แก้ไขเพิ่มเติม 2557 มาตรา 52-119 ทวิ

108฿

คำอธิบาย

KP-1874  พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม จับ ค้น ขัง ปล่อยชั่วคราว แก้ไขเพิ่มเติม 2557 มาตรา 52-119 ทวิ

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557
จำนวน: 168 หน้า
ขนาด: กระดาษ A5

สารบาญ
กริ่นนำ
ตัวบทมาตราที่สำคัญ

บทที่ 1 หมายเรียกและหมายอาญา
ตอนที่ 1 หมายเรียก
ตอนที่ 2 หมายอาญา

บทที่ 2 การจับ
ตอนที่ 1 หมายจับ
ตอนที่ 2 การจับโดยไม่มีหมายจับ
ตอนที่ 3 อำนาจจับของราษฎร
ตอนที่ 4 ห้ามมิให้ทำการจับในที่รโหฐาน
ตอนที่ 5 ผลของการขับโดยมิชอบ
ตอนที่ 6 ขั้นตอนในการจับ

บทที่ 3 ค้น
ตอนที่ 1 การค้นในที่รโหฐาน
ตอนที่ 2 การค้นบุคคลในที่สาธารณสถาน
ตอนที่ 3 ผลของการค้นที่ไม่ชอบ

บทที่ 4 ขัง

บทที่ 5 ปล่อยชั่วคราว

 

ราคา 108 บาท
จัดทำโดย ก้องวิทย์ วัชราภรณ์