KP-1873 พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 อุทธรณ์ และ ฎีกา ป.วิ.อ. แก้ไขเพิ่มเติม 2557 มาตรา 193-225

110฿

คำอธิบาย

KP-1873  พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 อุทธรณ์ และ ฎีกา ป.วิ.อ. แก้ไขเพิ่มเติม 2557 มาตรา 193-225

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557
จำนวน: 141 หน้า
ขนาด: กระดาษ A5

 

สารบาญ
เกริ่นนำ
ความเบื้องต้น
บทที่ 1 อุทธรณ์
บทที่ 2 ฎีกา
ภาคผนวก คำถามทบทวน

 

ราคา 110 บาท
จัดทำโดย ก้องวิทย์ วัชราภรณ์