KP-1870 กฏหมายอาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557)

300฿

คำอธิบาย

KP-1870  กฏหมายอาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557)

พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2557
จำนวน: 546 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

 

สารบัญ
– ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
– อั้งยี่
– ซ่องโจร
– มั่วสุมกัน
– ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายแก่ประชาชน
– ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
– ความผิดเกี่ยวกับการปลอมดวงตรา
– ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
– ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
– ความผิดเกี่ยวกับการค้า
– ความผิดเกี่ยวกับเพศ
– ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย
– ทำให้แท้งลูก
– ความผิดต่อเสรีภาพ
– จับคนไปเรียกค่าไถ่
– พรากเด็กหรือผู้เยาว์
– หมิ่นประมาท
– ลักทรัพย์
– วิ่งราวทรัพย์
– กรรโชก
– ชิงทรัพย์
– ปล้นทรัพย์
– ฉ้อโกง
– ฉ้อโกงประชาชน
– ฉ้อโกงแรงงาน
– ฉ้อโกงค่าอาหาร ค่าโรงแรม
– โกงเจ้าหนี้
– ยักยอก
– รับของโจร
– ทำให้เสียทรัพย์
– บุกรุก
– ลหุโทษ

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ (Jurisprudence Group)