KP-1869 กฏหมายแพ่งพิสดาร เล่มที่ 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558)

300฿

คำอธิบาย

KP-1869  กฏหมายแพ่งพิสดาร เล่มที่ 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558)

 

พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2557
จำนวน: 543 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

 

 

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ (Jurisprudence Group)