KP-1868 คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติ ภาคหนึ่ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540-2559

200฿

คำอธิบาย

KP-1868  คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติ ภาคหนึ่ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540-2559

 

คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติ ภาคหนึ่ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540-2559

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย เนติบัณฑิตยสภา