KP-1867 กฎหมายล้มละลายพิสดาร (ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ) (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558)

300฿

คำอธิบาย

KP-1867  กฎหมายล้มละลายพิสดาร (ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ) (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558)

จำนวน: 445 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

 

 

สารบาญ
– ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
– การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้ธรรมดา
– การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้มีประกัน
– การถอนฟ้อง
– การพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย
– พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
– พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว
– ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
– การจัดการทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้
– จ.พ.ท. เข้าว่าคดีแทนลูกหนี้
– เจ้าหนี้ต้องขอรับชำระหนี้
– จ.พ.ท. ต้องประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
– การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
– การประชุมเจ้าหนี้ครั้งอื่น
– เจ้าหนี้มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้
– การเพิกถอนหรือทำลายมติที่ประชุมเจ้าหนี้
– การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
– การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
– คำพิพากษาให้ล้มละลาย
– การประนอมหนี้ภายหลังการล้มละลาย
– การปลดจากล้มละลาย
– กระบวนพิจารณากรณีลูกหนี้ตาย
– กรณีลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและนิติบุคคล
– การขอรับชำระหนี้
– การขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 109(3),115 และ 122
– การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ผู้ชนะคดี จ.พ.ท.
– การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน
– การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกัน
– การขอรับชำระหนี้ดอกเบี้ยและค่าป่วยการ
– การขอรับชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วม ผู้ค้ำประกัน
– เจ้าหนี้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้
– การตรวจและสั่งคำขอรับชำระหนี้ฯ
– ทรัพยสินซึ่งอาจนำมาชำระหนี้ได้
– ผลของการล้มละลายกับการบังคับคดีแพ่ง
– การเพิกถินการฉ้อฉล
– การเพิกถอนการให้เปรียบแก่เจ้าหนี้บางราย
– จ.พ.ท. ทวงหนี้ของลูกหนี้
– จ.พ.ท. ปฏิเสธสัญญาที่มีภาระเกินควร
– ลำดับการชำระหนี้
– การปิคดี
– การยกเลิกการล้มละลาย
– กิจการที่ จ.พ.ท.ต้องได้รับความเห็นชอบ
– การร้องคัดค้านการกระทำของ จ.พ.ท.
– ร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลาย
– การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายฯ

 

ราคา 300 บาท

จัดทำโดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา (Jurisprudence Group)