KP-1854 ประมวลกฎหมาย วิธิพิจารณาความอาญา

50฿

คำอธิบาย

KP-1854  ประมวลกฎหมาย วิธิพิจารณาความอาญา

ฉบับสมบูรณ์
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
New version 1.59

ราคา 50 บาท
จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)