KP-1849 คำอธิบาย หลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา

290฿

คำอธิบาย

KP-1849  คำอธิบาย หลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2559
จำนวน: หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 290 บาท
จัดทำโดย ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์