KP-1841 หลักกฎหมายว่าด้วย วิธีพิจารณาความอาญา ในศาลแขวง

170฿

คำอธิบาย

KP-1841  หลักกฎหมายว่าด้วย วิธีพิจารณาความอาญา ในศาลแขวง

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559
จำนวน: 213 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 170 บาท
จัดทำโดย สุริยา ปานแป้น