KP-1840 คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

430฿

คำอธิบาย

KP-1840  คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 430 บาท
จัดทำโดย อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง