KP-1835 หัวใจของ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ปรับปรุงแก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

340฿

คำอธิบาย

KP-1835  หัวใจของ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ปรับปรุงแก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

 

หัวใจของ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ปรับปรุงแก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

ราคา 340 บาท
จัดทำโดย ธานิศ เทศวพิทักษ์ (ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา)