KP-1833 วิเคราะห์ข้อสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา วิชาภาษาอังกฤษ

180฿

คำอธิบาย

KP-1833  วิเคราะห์ข้อสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา วิชาภาษาอังกฤษ

 

วิเคราะห์ข้อสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา วิชาภาษาอังกฤษ

 

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2558
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

ราคา 180 บาท
จัดทำโดย เสฏฐา เธียรพิรากุล (LL.M., LL.B.) อัยการผู้ช่วย