KP-1832 สถิติข้อสอบอัยการสนามใหญ่ พร้อมคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ พ.ศ.2530-2554

120฿

คำอธิบาย

KP-1832  สถิติข้อสอบอัยการสนามใหญ่ พร้อมคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ พ.ศ.2530-2554

พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2558
จำนวน: 134 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

สารบัญ
• ที่มา
• วิชาที่สอบข้อเขียนการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นอัยการผู้ช่วย สนามใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2555
วันที่ 1 ตั้งแต่ พ.ศ. 30-54 และมาตราสำคัญต่างๆ
• สรุปมาตราที่เคยออกข้อสอบวิชากฎหมายอาญา (ข้อ 1-6(
• สรุปมาตราที่เคยออกข้อสอบวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ข้อ 7 -10)
วันที่ 2
• สรุปมาตราที่เคยออกข้อสอบวิชากฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา (ข้อ 1-6)
• สรุปมาตราที่เคยกออกข้อสอบวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ข้อ 7-10)
วันที่ 3
• สรุปมาตราที่เคยออกข้อสอบวิชากฎหมายพยาน (แพ่ง – อาญา)(ข้อ1-2)
• สรุปมาตราที่เคยออกข้อสอบวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ข้อ 3
• สรุปมาตราที่เคยออกข้อสอบวิชากฎหมายปกครอง ข้อ 4
• สรุปมาตราที่เคยออกข้อสอบวิชากฎหมายองค์กรอัยการ ข้อ 5
• สรุปมาตราที่เคยออกข้อสอบวิชากฎหมาย วิ.แขวงฯ ข้อ6
• สรุปมาตราที่เคยออกข้อสอบวิชากฎหมาย วิ.เด็กฯ ข้อ 6
• สรุปมาตราที่เคยออกข้อสอบวิชากฎหมายล้มละลาย ข้อ 7
• สรุปมาตราที่เคยออกข้อสอบวิชากฎหมายภาษี ข้อ 7
• สรุปมาตราที่เคยออกข้อสอบวิชากฎหมายแรงงาน ฯ ข้อ 7
• สรุปมาตราที่เคยออกข้อสอบวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ข้อ 8
• สรุปมาตราที่เคยออกข้อสอบวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ข้อ 8
• ประวัติผู้เขียน

ราคา 120 บาท
จัดทำโดย สูตรไพศาล