KP-1831 สู่สนามอัยการ ข้อกฎหมายที่น่าสนใจ ตัวอย่างวิเคราะห์แนวข้อสอบเก่า

200฿

คำอธิบาย

KP-1831  สู่สนามอัยการ ข้อกฎหมายที่น่าสนใจ ตัวอย่างวิเคราะห์แนวข้อสอบเก่า

 

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2559
จำนวน: 256 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
• ข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
• ตัวอย่าวิเคราะห์แนวข้อสอบเก่า
– กฎหมายอาญา
– กฎมายแพ่งและพาณิชย์
– กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
• คำชี้ขาดความเห็นแย้งที่น่าสนใจ
• คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กฎหมายอาญา
• คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง