KP-1823 ระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

60฿

คำอธิบาย

KP-1823  ระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

 

สารบัญ

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี “กรช” ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

3. ระเบียบฯ ความปลอดภัยในการจ้างเอกชนทำการสำรวจและทำแผนที่ พ.ศ.2544

บทความ

ราคา 60 บาท

จัดทำโดย สูตรไพศาล