KP-1820 แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2553

100฿

คำอธิบาย

KP-1820   แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2553

 

แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2553

สารบัญ

1. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ (ปรนัย) 350 ข้อ

หมวด 1 ชนิดของหนังสือ

หมวด 2 การรับและส่งหนังสือ

หมวด 3 การรับและส่งหนังสือ

หมวด 4 มาตรฐานแบบพิมพ์ และซอง

เฉลยคำตอบ ปรนัย

2.แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ (อัตนัย) 150 ข้อ

บททั่วไป

หมวด 1 ชนิดของหนังสือ

หมวด 2 การรับและส่งหนังสือ

หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ

หมวด 4 มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง

ราคา 100 บาท

จัดทำโดย สูตรไพศาล