KP-1815 ตัวบทย่อมาตราสำคัญ กฎหมายพิเศษ(ส่วนแพ่ง)

59฿

คำอธิบาย

KP-1815   ตัวบทย่อมาตราสำคัญ กฎหมายพิเศษ(ส่วนแพ่ง)

-พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534

-พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

-พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543)

-พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542)

-พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ราคา 59 บาท

จัดทำโดย ฉัตรฑากรุ๊ป