KP-1813 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ

140฿

คำอธิบาย

KP-1813   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ

 

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความหมายของงานสารบรรณและขอบเขตการบังคับใช้
ความหมายของงานสารบรรณ
ขอบเขตการบังคับใช้ระเบียบฉบับนี้
ส่วนที่ 2 ชนิตของหนังสือราชการ
ชนิตของหนังสือราชการ
หนังสืออื่นและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ 3 การลงรายละเอียดในหนังสือราชการ
หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน
หนังสือประทับตรา
หนังสือสั่งการ
– คำสั่ง
– ระเบียบ
– ข้อบังคับ
หนังสือประชาสัมพันธ์
– ประกาศ
– แถลงการณ์
– ข่าว
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
– หนังสือรับรอง
– รายงานการประชุม
– บันทึก
ตารางเปรียบเทียบหนังสือแต่ละชนิต
ส่วนที่ 4 การกำหนดเลขหนังสือออก คำขึ้นต้น ลงท้าย และการลงชื่อตำแหน่ง
การกำหนดเลขหนังสือออก
คำขึ้นต้น ลงท้าย
การลงชื่อ ตำแหน่ง
สำเนาคู่ฉบับ และ หนังสือเวียน
ส่วนที่ 5 มาตรฐานตรา กระดาษ แบบพิมพ์ ซอง และการจ่าหน้าซอง
มาตรฐานตรา
การจ่าหน้าซอง
ส่วนที่ 6 การรับและการส่งหนังสือ
การส่งหนังสือ
ชั้นความเร็วชั้นความลับ
การรับหนังสือ
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ
ส่วนที่ 7 การเก็บรักษา การยืมและการทำลาย
การเก็บรักษา
การยืม
การทำลาย
ส่วนที่ 8 หนังสือราชการภาษาอังกฤษและหนังสือราชการภาษาต่างประเทศ
หนังสือราชการภาษาอังกฤษและหนังสือราชการภาษาต่างประเทศ
ภาคผนวก (สรุปคำวินิจฉัยระเบียบงานสารบรรณ)

ราคา 140 บาท
จัดทำโดย UPDATE GROUP