KP-1801 กฎหมายว่าด้วย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด

520฿

คำอธิบาย

KP-1801   กฎหมายว่าด้วย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด

พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2558
จำนวน: 558 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว

ราคา 520 บาท
จัดทำโดย สุริยา ปานแป้น,อนุวัฒตน์ บุญนันท์