KP-1799 เก็งข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ

100฿

คำอธิบาย

KP-1799   เก็งข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ

พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2558
จำนวน: 128 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
เก็งข้อสอบ
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

เฉลยเก็งข้อสอบ

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

สรุปสาระสำคัญ

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ตัวบท

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง ราชการ พ.ศ.2544
– แบบเอกสาร ท้ายประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
– แบบใบปกข้อมูลข่าวสารลับ ท้ายประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
ตัวอย่าง
– การแสดงเครื่องหมายชั้นความลับและการแสดงข้อความบนข้อมูลข่าวสารลับ
ตัวอย่าง
– การปรับชั้นความลับ

 

ราคา 100 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY