KP-1798 คำอธิบาย ว่าด้วยการขัดกัน แห่งกฎหมาย

238฿

คำอธิบาย

KP-1798   คำอธิบาย ว่าด้วยการขัดกัน แห่งกฎหมาย

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิการยน 2558
จำนวน: 238 หน้า

รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว

สารบาญ
บทที่ 1 ภาคทั่วไป
บทที่ 2 กฎหมายขัดกันว่าด้วยสถานะและความสามารถของบุคคบ
บทที่ 3 กฎหมายขัดกันว่าด้วยหนี้
บทที่ 4 กฎหมายขัดกันว่าด้วยทรัพย์
บทที่ 5 กฎหมายขัดกันว่าด้วยครอบครัว
บทที่ 6 กฎหมายขัดกันว่าด้วยมรดก
บทส่งท้าย
บรรณารุกรม
ภาคผนวก
ประวัติการศึกษาและการทำงานของศาสตราจารย์คนึง ฦาไช
ผลงานทางวิชาการของศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย
รายชื่อคณะบรรณาธิการ และผู้เข้าร่วมงานเสวนา แสดงความคิดเห็น ในการจัดทำหนังสือเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2549

 

ราคา 238 บาท
จัดทำโดย ศาตราจารย์ คนึง ฦาไชย