KP-1797 พระราชบัญญัติ ล้มละลาย แก้ไขล่าสุด28 สิงหาคม 2558

50฿

คำอธิบาย

KP-1797  พระราชบัญญัติ ล้มละลาย แก้ไขล่าสุด28 สิงหาคม 2558

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2558
จำนวน: 214 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว

 

ราคา 50 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ (ผู้พิพากษา)