KP-1796 ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558

50฿

คำอธิบาย

KP-1796   ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558

พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2558
จำนวน: 192 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 50 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์