KP-1795 ทางลัดพิชิตตั๋วทนาย

130฿

คำอธิบาย

KP-1795   ทางลัดพิชิตตั๋วทนาย

สารบัญ
-หลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
-วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถามหลักการเขียนคำฟ้อง
1.หลักการเขียนคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายคำฟ้อง
วิเคราะห์ข้อสอบหลัการเขียนคำฟ้องคดีแพ่งและ
-คำขอท้ายคำฟ้อง
2.หลักการเขียนคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายคำฟ้อง
วิเคราะห์ข้อสอบหลัการเขียนคำฟ้องคดีอาญาและ
-คำขอท้ายคำฟ้อง
หลักการเขียนคำให้การ
1.หลัการเขียนคำให้การคดีแพ่ง
วิเคราะห์ข้อสอบหลักาาเขียนคำให้การคดีแพ่ง
2.หลักการเขียนคำให้การคดีอาญา
วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนคำให้การคดีอาญา
หลักการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง
-วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง
-หลักการเขียนคำร้องขอคดีไม่มีข้อพิพาท
-วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนคำร้องขอคดีไม่มีข้อพิพาท
-หลักการเขียนสัญญาประนีประนอมยอมความ
-วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนสัญญาประนีประนอมยอมความ
-หลักการเขียนใบแต่งทนายความ
-วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนใบแต่งทนายความ
-หลักการเขียนสัญญา
-วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนสัญญา
-หลักการเขียนหนังสือทั่วไป
-วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนหนังสือทั่วไป
-หลักการเขียนพินัยกรรม
-วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนพินัยกรรม
-หลักการเขียนหนังสือมอบอำนาจ ใบมอบฉันฑะ
-วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนหนังสือมอบอำนาจ ใบมอบฉันฑะ
-หลักการเขียนคำร้องทุกข์
-วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนคำร้องทุกข์
-หลักการเขียนบัญชีพยาน
-วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนบัญชีพยาน
-แนวข้อสอบอัตนัย
-แนวข้อสอบปรนัย
ราคา 130 บาท
จัดทำโดย วชิรา วราวรวัฒน์ ผู้พิพากษา