KP-1794 คู่มือเตรียมสอบ ตั๋วทนาย ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

KP-1794  คู่มือเตรียมสอบ ตั๋วทนาย ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
ระเบียบว่าด้วยการสอบตั๋วทนายเบื้องต้น
สาระสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง
-หลักเกณฑ์การบรรยายฟ้อง และคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง
-ตัวอย่างคำฟ้องในคดีแพ่ง และคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่งคดีต่างๆ
-ตัวอย่างการเขียนคำฟ้องต่างๆ แบบเต็มรูปแบบ
สรุปสาระสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา
-หลักเกณฑ์การบรรยายฟ้อง และคำขอท้ายฟ้องคดีอาญา
-รูปแบบในการเขียนคำฟ้องคดีอาญา
-ตัวอย่างคำฟ้องในคดีอาญาต่างๆ
เทคนิคการเขียนคำร้อง คำแถลง และคำขอ
-รูปแบบในการทำคำร้อง
-แบบในการทำเป็นคำร้อง คำขอ หรือคำแถลง ตาม ป.วิแพ่ง
-รวบรวมตัวอย่างคำร้อง คำแถลง คำขอ
•ตัวอย่างการเขียนคำร้องแบบต่างๆ
•ตัวอย่างการเขียนคำแถลง
•ตัวอย่างการเขียนคำขอ
เทคนิคการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
-รูปแบบตัวอย่างการทำหนังสือทวงถาม
-ตัวอย่างหนังสือบอกกล่าวทวงถามแบบต่างๆ
เทคนิคการเขียนหนังสือมอบอำนาจ
-รูปแบบหนังสือมอบอำนาจ
หลักการทำสัญญาต่างๆ
-หลักการทำนิติกรรมสัญญาเบื้องต้น
-ตัวอย่างสัญญาต่างๆ
ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้สอบตั๋วทนาย
-แนวข้อสอบปรนัย
-แนวข้อสอบปรนัย ตั๋วทนาย (ภาคปฏิบัติ)
วิเคราะห์ข้อสอบตั๋วทนาย
ภาคผนวก
-แบบฟอร์มคำฟ้อง
-แบบฟอร์มคำร้อง
-แบบฟอร์มคำแถลง
-แบบฟอร์มคำบอกกล่าว
-แบบฟอร์มคำขอ
-แบบฟอร์มใบแต่งทนายความ
-แบบฟอร์มคำให้การ
-แบบฟอร์มบัญชีพยาน
-แบบฟอร์ม 40 ก.
-แบบฟอร์มคำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง
-แบบฟอร์มคำขอท้ายคำฟ้องอาญา

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง