KP-1782 หลักทฤษฎีพื้นฐาน – ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ อุทธรณ์ ฎีกา คดี-แพ่ง-คดีอาญา ครบทุกประเด็น แบบฉบับขั้นเทพ

510฿

คำอธิบาย

KP-1782  หลักทฤษฎีพื้นฐาน – ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ อุทธรณ์ ฎีกา คดี-แพ่ง-คดีอาญา ครบทุกประเด็น แบบฉบับขั้นเทพ

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2558
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

 

เนื้อหาประกอบด้วย
– วิธีการเรียงคำฟ้อง เนื้อหา อุทรธรณ์ ฎีกา
– การยื่นอุทธรณ์ ฎีกา
– คำแก้และวิธีการเรียงคำแก้อุทธรณ์ ฎีกา
– การแถลงการณ์ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
– หลักเกณฑ์การตรวจข้อกฎหมายก่อนยื่นอุทธรณ์ ฎีกา
– แนวทางการเตรียมข้อเท็จจริง
– ตัวอย่าง อุทธรณ์ ฎีกาที่น่าสนใจ
ราคา 510 บาท
จัดทำโดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ (ผู้พิพากษา)