KP-1780 สารบัญญัติกฎหมาย อาญา เล่ม 2 (เคล็ดลับสู่ความสำเร็จฉบับขั้นเทพ) NEW SERIES/58

360฿

คำอธิบาย

KP-1780  สารบัญญัติกฎหมาย อาญา เล่ม 2 (เคล็ดลับสู่ความสำเร็จฉบับขั้นเทพ) NEW SERIES/58

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2558
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

 

• หลัก-ฎีกา-อ้างอิง ข้อเท็จจริงตามแนวคำพิพากษา
• โครงสร้างมาตรฐานเพื่อท่องจำตัวบท
• ข้อสังเกตุสำคัญของมาตราเพื่อจำ
• วิเคราะห์จับประเด็นในการตอบข้อสอบ
• ตัวอย่างคำถาม-คำตอบ (เนติ-ผู้ช่วย)
ราคา 360 บาท
จัดทำโดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ (ผู้พิพากษา)