KP-1779 ตะลุยโจทย์ กับฎีกาใหม่ เล่ม 6 ซ้อมตอบก่อนสอบจริง

150฿

คำอธิบาย

KP-1779   ตะลุยโจทย์ กับฎีกาใหม่ เล่ม 6 ซ้อมตอบก่อนสอบจริง

พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2558
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

เนื้อหา 5 วิชาหลัก
– กฎหมายแพ่ง
– กฎหมายอาญา
– กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– กฎหมายลักษณะพยาน
รวมโจทย์ฎีกาใหม่ จำนวน 85 ข้อ

 

ราคา 150 บาท
จัดทำโดย PPJ GROUP(Public Prosecutor & Judge Group)