KP-1777 เกาะติดฎีกา (ใหม่) 2556-2558 วิ.อาญา 3-4

120฿

คำอธิบาย

KP-1777   เกาะติดฎีกา (ใหม่) 2556-2558 วิ.อาญา 3-4

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2558
จำนวน: 150 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว

 

สารบัญ
บรรยายฟ้องมาตรา 158
เพิ่มโทษฐานไม่เข็ดหลาบมาตรา 159
ฟ้องไม่ถูกต้องตามมาตรา 161
การขอแก้ไขคำฟ้องและคำให้การมาตรา 163, 164
โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัดมาตรา 166
การตั้งทนายความตามมาตรา 173
การสืบพยานที่เป็นเด็กตามมาตรา 173 ตรี
จำเลยให้การรับสารภาพและศาลไม่สืบพยานมาตรา 176
การอ่านคำพิพากษาตามมาตรา 182
คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในเรื่องของกลาง
พิพากษาไม่เกินคำขอมาตรา 192
ข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
สั่งระหว่างพิจารณามาตรา 196
ยกย่องสำนวนมาตรา 208
ห้ามพิพากษา เพิ่มเติมโทษจำเลยตามมาตรา 212
ฎีกาที่ไม่ได้คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาตรา 216
ข้อจำกัดสิทธิฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงมาตรา 218-219
ข้อจำกัดสิทธิฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมาตรา 220
การขออนุญาตฎีกาตามมาตรา 221
การส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์กรณีไม่มีอุทธรณ์
ราคา 120 บาท
รวบรวมโดย Deka-thai group