KP-1776 เกาะติดฎีกา (ใหม่) 2556-2558 และฎีกาเด่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1-205

200฿

คำอธิบาย

KP-1776  เกาะติดฎีกา (ใหม่) 2556-2558 และฎีกาเด่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1-205

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2559
จำนวน: 356 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
– การใชักฎหมายอาญามาตรา 2-3
– ขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา มาตรา 4-11
– การเริ่มนับโทษต่อมาตรา 22
– การกักขังแทนค่าปรับมาตรา 30
– ทรัยพ์ที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิดมาตรา 33
– ร้องขอคืนของกลางมาตรา 36
– ความรับผิดในทางอาญามาตรา 59
– กระทำโดยพลาด มาตรา 60
– สำคัญผิดในข้อเท็จจริง มาตรา 62
– ทบทวนหลักกฎหมายและฎีกาเด่น มาตรา 63
– กระทำความผิดด้วยความจำเป็นจำเป็น มาตรา 6
– ป้องกัน มาตรา 62
– บันดาลโทสะ มาตรา 72
– การพยายามกระทำผิด มาตรา 80
– การะพยายามที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ ตามมาตรา 81
– ยับยั้ง มาตรา 82
– ตัวการ ผู้ใช้และผู้สนับสนุน มาตรา 83-86
– ตัวการบางคนกระทำเกินขอบเขต มาตรา 87
– ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน มาตรา 136
– แจ้งความเท็จ ตามมาตรา 137
– ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน มาตรา 138,140
– เรียกรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานหรือนัการเมืองให้กระทำการหรือไม่กระทำการตามมาตรา 143
– ให้สินบนเจ้าพนักงาน มาตรา 144
– แสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา 145
– ความผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ มาตรา 147
– ความผิดฐานเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ มาตรา 148
– ความผิดฐานเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนตาม มาตรา 149
– เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่าย มาตรา 153
– เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มาตรา157
– เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร มาตรา 161
– เจาะพนักงานทำเอกสารเท็จ มาตรา 162
– แจ้งความเท็จในคดีอาญา มาตรา 172-174
– ฟ้องเท็จ มาตรา 175
– เบิกความเท็จ มาตรา 177
– ทำพยานหลักฐานเท็จ มาตรา 179
– นำสืบหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ มาตรา 180

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย Deka-thai Group