KP-1775 เกาะติดฎีกา (ใหม่) 2556-2558 พร้อมสรุปหลักฎหมายอาญา มาตรา 206-366 (ฉบับท่องไปสอบ) ตะลุย 3 สนามสอบ

200฿

คำอธิบาย

KP-1775  เกาะติดฎีกา (ใหม่) 2556-2558 พร้อมสรุปหลักฎหมายอาญา มาตรา 206-366 (ฉบับท่องไปสอบ) ตะลุย 3 สนามสอบ

พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2559

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย Deka-thai Group