KP-1769 คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

420฿

คำอธิบาย

KP-1769   คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

สารบัญ

กฎหมายแรงงาน
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายเงินทดแทน
กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
กฎหมายประกันสังคม
ภาคผนวก

ราคา 420 บาท
จัดทำโดย วิญญูชน