KP-1768 พระราชบัญญัติกฎหมายแรงงาน ฉบับสมบูรณ์ 1.57

230฿

คำอธิบาย

KP-1768   พระราชบัญญัติกฎหมายแรงงาน ฉบับสมบูรณ์ 1.57

จำนวน: 459 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A5

สารบัญ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2514
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)