KP-1767 คำอธิบาย จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน

300฿

คำอธิบาย

KP-1767   คำอธิบาย จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน

สารบัญ
จ้างแรงงาน(Hire of Services)
1. ความเบื้องต้น
2. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน
3. ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน
4. สัญญาจ้างแรงงานไม่ต้องทำตามแบบและไม่มีหลักเกณฑ์ในการทำสัญญา
5. หน้าที่ของลูกจ้าง
6. หน้าที่ของนายจ้าง
7. ความระงับของสัญญาจ้างแรงงาน
8. อายุความฟ้องร้องคดี
จ้างทำของ (Hire of Work)
1. บททั่วไป
2. หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
3. หน้าที่และความรับผิดของผู้ว่างจ้าง
4. ความระงับของสัญญาจ้างทำของ
5. อายุความฟ้องร้องคดี
รับขน (Carriage)
1. บททั่วไป
2. รับขนของ (Carriage of goods)
3. รับขนคนโดยสาร (Carriage of passengers)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนีค้นคำ

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร