KP-1766 รวมกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559)

140฿

คำอธิบาย

KP-1766 รวมกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559)

พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 140 บาท
จัดทำโดย The Justice Group