KP-1758 คำอธิบาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้ (จัดพิมพ์ครั้งที่ 11)

440฿

คำอธิบาย

KP-1758  คำอธิบาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้ (จัดพิมพ์ครั้งที่ 11)

พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2558
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว- A4

 

ราคา 440 บาท
จัดทำโดย โสภณ รัตนากร