KP-1756 สรุปย่อหลักกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1

450฿

คำอธิบาย

KP-1756  สรุปย่อหลักกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1

ประกอบด้วย

* นิติกรรม

* สัญญา

* หนี้

* ละเมิด

* พ.ร.บ.ความรับทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ

* ทรัพย์
* ที่ดิน

 

 

ราคา 450 บาท
จัดทำโดย ดร.จิตฤดี วีระเวสส์