KP-1751 พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ New version 1.60

170฿

คำอธิบาย

KP-1751  พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ New version 1.60

พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A5

 

ราคา: 170 บาท

จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)