KP-1749 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

370฿

คำอธิบาย

KP-1749   พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 370 บาท
จัดทำโดย สมชัย ทีฆาอุดมากร