KP-1732 หลักพื้นฐาน กฎหมายมหาชน

400฿

คำอธิบาย

KP-1732  หลักพื้นฐาน กฎหมายมหาชน

สารบัญ
ภาคที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
บทที่ 1 พัมนาการของกฎหมายมหาชน
ภาค 2 ทฤษฏีกฎหมายมหาชนที่สำคัญ
บทที่ 2 กฤษฎีและหลักพื้นฐานที่สำคัฐของกฎหมายมหาชน
ภาค 3 บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายบัญญัติ
บทที่ 3 รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
บทที่ 4 กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ
บทที่ 5 กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร
บทที่ 6 สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายมิได้บัญญัติ
บทที่ 7 การตีความกฎหมายโดยศาล
บทที่ 8 การตีความโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ศาล
บทที่ 9 จารีตประเพณี
บทที่ 10 จารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฎิบัติในกฎหมายมหาชน
บทที่ 11 หลักทั่วไปของกฎหมาย
ปัจฉิมบท : หลักความชอบด้วยกฎหมาย
บรรณานุกรม

ราคา 400  บาท
จัดทำโดย วิญญูชน