KP-1731 คู่มือ + ข้อสอบ ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน

200฿

คำอธิบาย

KP-1731  คู่มือ + ข้อสอบ ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน

 

สารบัญ
สรุปกฏหมายมหาชน
สรุปกฏหมายรัฐธรรมนูญ
สรุปกฏหมายปกครอง
แนวข้อสอบกฏหมายมหาชน
แนวข้อสอบกฏหมายรัฐธรรมนูญ
แนวข้อสอบกฏหมายปกครอง
สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ชุดที่ 2
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ชุดที่ 3
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ชุดที่ 4

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ