KP-1716 หลักกฏหมายภาษีอากร พิมพ์ครั้งที่ 4

300฿

คำอธิบาย

KP-1716  หลักกฏหมายภาษีอากร พิมพ์ครั้งที่ 4

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร (General Knowledge of Tax)
1.คำจำกัดความภาษีอากร
2.วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร
3.ลักษณะของภาษีอากรที่ดี
4.ประเภทของภาษีอากร
5.การวางแผนภาษีอากร การหนีภาษีอากร และการหลีกภาษีอากร
6.โครงสร้างของหลักกฎหมายภาษีอากร
7.การตีความกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
2.หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้
3.ฐานภาษี
4.อัตราภาษี
5.วิธีเสียภาษี
6.การอุทธรณ์
บทที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
2.ฐานภาษี
3.อัตราภาษี
4.วิธีเสียภาษี
5.การอุทธรณ์
6.ตารางเปรียบเทียบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีเงินได้นิติบุคคล
บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added tax)
1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
2.กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.ฐานภาษี
5.อัตราภาษี
6.ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat Tax Point)
7.วิธีเสียภาษี
8.การประเมิน
9.การอุทธรณ์
บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)
1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
2.กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
4.กิจการเฉพาะอย่างที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.ฐานภาษี
6.อัตราภาษี
7.การจดทะเบียบภาษีธุรกิจเฉพาะ
8.วิธีเสียภาษี
9.การประเมิน
10การอุทธรณ์
บรรณานุกรรม

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม