Sale!

KP-1715 ประมวลรัษฎากร พิมพ์ครั้งที่10 (ฉบับไม่มีคำอธิบายย่อและคำพิพากษาต่อศาลฎีกาย่อ)

250฿ 238฿

คำอธิบาย

KP-1715  ประมวลรัษฎากร พิมพ์ครั้งที่10 (ฉบับไม่มีคำอธิบายย่อและคำพิพากษาต่อศาลฎีกาย่อ)

สารบัญ
1. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร  พุทธศักราช  2481
2. ประมวลรัษฎากร
ลักษณะ    1 ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ    2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 1 ทวิ    คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน
ส่วน  1 การยื่นรายการและการเสียภาษีอากร
ส่วน  2 การอุทธรณ์
ส่วน  3 บทกำหนดโทษ
หมวด 3 ภาษีเงินได้
ส่วน  1 ข้อความทั่วไป
ส่วน  2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา
ส่วน  3 การเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วน  1 ข้อความทั่วไป
ส่วน  2 ความรับผิดในการภาษี
ส่วน  3 ฐานภาษี
ส่วน  4 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วน  5 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วน  6 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและการคำนวณภาษี
ส่วน  7 การยื่นแบบและการชำระภาษี
ส่วน  8 เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วน  9 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วน  10 ใบกำกับภาษี  ใบเพิ่มหนี้  ใบลดหนี้
ส่วน  11 การจัดทำรายงานและการเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร
ส่วน  12 อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน
ส่วน  13 เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม
ส่วน  14 บทกำหนดโทษ
หมวด 5 ภาษีป้าย
หมวด 6 อากรแสตมป์
ส่วน  1 การเสียอากร
ส่วน  2 เบ็ดเตล็ด
ส่วน  3 บทลงโทษ
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
3. พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่  10) พ.ศ.2500
(ฉบับที่  11) พ.ศ.2502
(ฉบับที่  145) พ.ศ.2527
(ฉบับที่  342) พ.ศ.2541
4. กฎกระทรวง
ฉบับที่  126  (พ.ศ.2509)
ฉบับที่  143  (พ.ศ.2522)
ฉบับที่  186  (พ.ศ.2534)
5. คำสั่งกรมสรรพากร
ท.ป.1/2528. 155/2549
ท.ป. 4/2528
6. สรุปหลักการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
7. ปฏิทินภาษี

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม