KP-1712 ประมวลกฎหมาย รัษฎากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2559

120฿

คำอธิบาย

KP-1712 ประมวลกฎหมาย รัษฎากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2559

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A6
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 120 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์