KP-1706 สรุปกฎหมายลักษณะพยาน (ฉบับปรับปรุง 2555)

240฿

คำอธิบาย

KP-1706  สรุปกฎหมายลักษณะพยาน (ฉบับปรับปรุง 2555)

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1
1.ชั้นจับกุม
2.ชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน
2.1 การสอบสวนผู้เสียหายและพยาน
2.2 การสอบสวนผู้ต้องหา
2.3 พยานเอกสาร
2.4 พยานวัตถุ
2.5 พยานผู้เชียวชาญและพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
3.ชั้นสืบพยานหลักฐานก่อนฟ้องคดี
3.1 การสืบพยานบุคคลก่อนฟ้องคดีต่าศาล
3.2 การสืบพยานผู้เชี่ยวชาญและพยานหลักฐานอื่นก่อนฟ้องคดีต่อศาล
3.3 พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
4.ชั้นสืบพยานหลักฐานหลังฟ้องคดีต่อศาล แต่ก่อนถึงวันนัดสืบพยาน
5.หลักทั่วไป
5.1 ก่อนเริ่มพิจารณาศาลต้องสอบถามจำเลยเรื่องทนายความ
5.2 กรณีศาลกำหนดให้มีวันนัดตรวจพยานหลักฐาน
5.3 กรณีศาลไม่ได้กำหนดให้มีวันนัดตรวจพยานหลักฐาน
5.4 คดีร้องขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบหรือคดีร้องขอให้ศาลริบทรัพย์
5.5 คดีที่โจทย์์ฟ้องและจำเลยให้การรับสารภาพ
5.6ภาระพิสูจน์ในคดีอาญา
5.7 พยานหลักฐานที่ศาลจะนำมารับฟังลงโทษจำเลยต้องมาจากการ
นำสืบของโจทย์
5.8 พยานหลักฐานที่จะอ้างเป็นพยานได้ ต้องเป็นพยานหลักฐานที่
เกิดขึ้นโดยชอบ
5.9 การรับฟังรายงานการสืบเสาะหาพินิจจำเลย
5.10 การพิจารณาและสืบพยานต้องทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย
6.ชั้นสืบพยานหลักฐานในวันนัดสืบพยาน
6.1 พยานบุคคล
6.2  พยานเอกสาร
6.3  พยานวัตถุ
6.4 พยานผู้เชี่ยวชาญ
6.5 พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
7.หลักตามคำพิพากษาฎีกากรณีอื่นๆที่เกี่ยวกับพยานหลักฐาน
ส่วนที่ 2
ตัวอย่างแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
ส่วนที่ 3
คำพิพากษาฎีกาย้อนหลัง 10 ปี

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย บาลานซ์