KP-1700 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

110฿

คำอธิบาย

KP-1700 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สารบัญ

บรรพ 1 หลักทั่วไป

บรรพ 2 หนี้

บรรพ 3 เอกเทศสัญญา

บรรพ 4 ทรัพย์สิน

บรรพ 5 ครอบครัว

บรรพ 6 มรดก

ราคา 110 บาท

จัดทำโดย คณะวิชาการ The Justice Group