KP-1696 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6

95฿

คำอธิบาย

KP-1696  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6

ฉบับสมบูรณ์
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
New version 1.55

ราคา 95 บาท
จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)