KP-1695 ประมวลกฎหมาย แพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6

280฿

คำอธิบาย

KP-1695  ประมวลกฎหมาย แพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6

พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
ราคา 280 บาท
จัดทำโดย คณะวิชาการ Juctice Gruop